Jump to content
Panel sayfamızda bulunan Download linklerini görebilmeniz için hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. ×

Patch notes (27/05/2022)


Aesteris
 Share

Recommended Posts

 • Administrators

Changelog

 • Resolved an issue causing the Daily Rankings board to display gibberish.
 • Cypher Rings will no longer visually break items placed after them in inns or VIP storage.
 • 'Iron Skin' bonus is now correctly set to 30% (up from 20%).
 • The Castle Siege War winner's boss summon staff can now be used in Delos.
 • Collection Race changes:
  • Bifrost Collection Race winner limit increased to 100.
  • Peak-time CRs are now more PK focused and won't require you to go out of bowl to complete.
  • 10M EXP reward added to all Ronark Land Collection Races.
 • Isiloon, Ultima, and Bifrost Monument buffed.
  • These were melting too fast.
   We'll keep an eye out for any required future buffs to these now that level 80 has been opened up.
 • Fixed an issue where after having entered Bifrost, the client would incorrectly consider you as "participating in an instanced dungeon".
  • As a result of this, you were not able to do Monster Stones without relogging.
 • Multiple consecutive Apex Point purchases made via Payssion without returning to the Power-Up Store will now correctly credit your points.
 • Castle Siege War event will now start 1 hour earlier.
 • Resolved an issue preventing you from logging in when your client was set to Turkish.
 • Bonus MP from items will now contribute towards magic damage calculations.
 • The Juraid Mountain event will now run for 35 minutes (up from 25 minutes).
 • Stat/skill point presets no longer redistribute - you must redistribute first, before selecting a preset to populate your stats/skill points.
 • Stat/skill point redistributions are no longer free for all players; as previously, it will only be free for premium users.
 • Stat/skill point redistributions now also require a brief delay between each redistribution.
 • Added the "+unbug" command.
  • In the unlikely event that another "participating in an instanced dungeon" error incorrectly occurs, this can be used to "unbug" your character without requiring a relog.
 • Fixed an issue causing potentially duplicate respawn notices for bosses.
 • PM'ing a hostile player in (the same) PvP zone will now trigger an obvious error, instead of visually appearing to be sent correctly.
 • Fixed a few potential crashes that could occur during load screens.
 • Fixed an issue preventing newer Collection Race events from running.
 • '[VIP] Vault key' is now added to the buyback list upon deletion (and consequently the "Item restoration" page once it has left the buyback list).
 • Clan flags are now showing correctly again.
 • Updated to official 2.416.
  • The in-game browser will now use Microsoft Edge instead of Internet Explorer, so for older operating systems that don't have this installed, you will be asked to install it when starting the game:
   image.png
   Note: Once it has finished downloading & installing (it is very small), you will need to run the launcher again.

Phase 2 release:

 • Level cap increased to 80.
 • All quests have been reset (including progress on existing quests / quests pending turn-in).
  • Additionally, new characters reaching level 70 will automatically have their quests reset as well in order to facilitate smooth leveling to 80 for them as well.
 • Eslant & Ronark Land quest EXP has been doubled.
 • [NP Merchant] NPC is enabled.
  • This NPC sells you Hepa armors and weapons (+1) for National Points.
  • All items obtained from this NPC remain permanently untradeable.
 • Juraid Mountain event is now enabled.
  • Check out the scheduler to know exactly when this runs for your timezone!
 • Weapons & Armors may now be upgraded to (+8) (normal) and (+5) reverse.
 • Enabled two [Weekly] quests that reward Spell Stone Powder materials.
 • Collection Race rewards updated to include:
  • Bifrost Fragments
  • Juraid Mountain Gems
  • Level 70 skill scroll
  • <selfname> Tears of Karivdis
Link to comment
Share on other sites

 • Turkish Game Master

Değişiklikler

 • Günlük Sıralama tablosunun anlamsız görünmesine neden olan bir sorun giderildi.
 • Banka veya VIP deposuna Cypher Ring'lerden sonra yerleştirilen eşyalar artık görsel olarak bozulmayacak.
 • 'Iron Skin' (warrior (pasif) defans skilli) bonusu olması gerektiği gibi %30 olarak ayarlandı (önceden %20'ydi).
 • Castle Siege War kazananlarının aldığı 'boss summon staff' artık Delos'ta kullanılabilecek.
 • Collection Race değişiklikleri:
  • Bifrost Collection Race kazanan limiti 100'e yükseltildi.
  • En yoğun zamanlardaki CR'ler artık daha fazla PK odaklı olacak ve tamamlamak için bowldan ayrılmanıza gerek kalmayacak.
  • Tüm Ronark Land CR'lerine 10M EXP ödülü eklendi.
 • Isiloon, Ultima ve Bifrost Monument güçlendirildi.
  • Bunlar çok hızlı eriyordu.
   80. seviye açıldığı için gelecekte tekrar güçlendirilmeleri gerekirse diye dikkatimiz bunların üzerinde olacak.
 • Bifrost'a girdikten sonra oyunun sizi yanlış bir şekilde "başka bir etkinlikte yer alıyor" olarak düşünmesine neden olan bir sorun düzeltildi.
  • Bu, oyunu yeniden başlatmadan Monster Stone kullanamamanıza neden oluyordu.
 • PUS'a geri dönmeden Payssion aracılığıyla art arda yapılan birden fazla Apex Puanı satın alma işlemlerinde artık puanlarınız size doğru bir şekilde gönderilecek.
 • Castle Siege War etkinliği artık 1 saat daha erken başlayacak.
 • Oyunu Türkçe olarak ayarladığınızda giriş yapmanızı engelleyen bir sorun düzeltildi.
 • Eşyalardan alınan MP bonus artık büyü hasarı hesaplamalarına katkıda bulunacak.
 • Juraid Mountain etkinliği artık 35 dakika sürecek (25 dakikadan artırıldı).
 • Stat/skill "preset" ayarları artık sıfırlama işlemi yapmayacaktır - stat/skill puanlarınızı doldurmak için bir "preset" ayarı seçmeden önce onları kendiniz sıfırlamalısınız.
 • Stat/skill puanı sıfırlamaları artık tüm oyuncular için ücretsiz değildir; daha önce de olduğu gibi, yalnızca premium kullanıcıları için ücretsiz olacaktır.
 • Stat/skill puanı sıfırlamaları arasında artık kısa bir bekleme süresi olacak.
 • "+unbug" komutu eklendi.
  • Alakasız bir durumda, "başka bir etkinlikte yer alıyor" hatası meydana gelirse, bu komut oyunu yeniden başlatmanıza gerek kalmadan karakterinizi düzeltmenize yardımcı olacaktır.
 • Bosslar için birden fazla yeniden doğma bildirimi yazmasına neden olan bir sorun düzeltildi.
 • (Aynı) PvP bölgesinde düşman bir oyuncuya PM göndermeye çalıştığınızda, görsel olarak doğru bir şekilde gönderilmiş gibi görünmek yerine artık bariz bir hata tetiklenecektir.
 • Yükleme ekranı sırasında meydana gelebilecek birkaç olası çökme sorunu düzeltildi.
 • Yeni Collection Race etkinliklerinin çalışmasını önleyen bir sorun düzeltildi.
 • '[VIP] Vault Key' artık çöpe atıldıktan sonra iade listesinde gözükecek (haliyle iade listesinden kaybolduktan sonra "Item Restorations" sayfasında da gözükecektir).
 • Klan bayrakları artık yeniden doğru bir şekilde görünecektir.
 • Oyun 2.416 resmi sürüme yükseltildi.
  • Oyun içi tarayıcı olarak artık Internet Explorer yerine Microsoft Edge kullanılacak, dolayısıyla bunun kurulu olmadığı eski işletim sistemlerinde oyunu başlatırken yüklemeniz istenecek:
   image.png
   Not: İndirmeyi ve kurulumu bitirdikten sonra (çok kısa sürer), launcherı yeniden başlatmanız gerekecektir.

2. Aşama:

 • Seviye sınırı 80'e yükseltildi.
 • Tüm görevler sıfırlandı (ilerleme kaydedilen mevcut görevler / teslim edilmeyi bekleyen görevler dahil).
  • Ek olarak, 80'e kadar kolay bir şekilde seviye atlamalarını sağlamak adına, 70. seviyeye ulaşan yeni karakterlerin de görevleri otomatik olarak sıfırlanacaktır.
 • Eslant & Ronark Land görevlerinin EXP miktarı ikiye katlandı.
 • [NP Merchant] NPC'si etkinleştirildi.
  • Bu NPC'den National Point karşılığında Hepa zırh ve silah (+1) satın alabileceksiniz.
  • Bu NPC'den elde edilen tüm eşyalar kalıcı olarak takas edilemez olacaktır.
 • Juraid Mountain etkinliği artık aktif.
  • Sizin saat diliminize göre tam olarak kaçta olduğunu öğrenmek için takvime göz atın!
 • Silahlar & Zırhlar artık (+8) (normal) ve (+5) reverse kadar yükseltilebilir.
 • Spell Stone Powder ödüllü iki adet [Haftalık] görev etkinleştirildi.
 • Collection Race ödülleri aşağıdakileri içerecek şekilde güncellendi:
  • Bifrost Fragment
  • Juraid Mountain Gem
  • Level 70 skill scroll
  • <selfname> Tears of Karivdis
Link to comment
Share on other sites

 • Spanish Game Master

Registro de Cambios

 • Se resolvió un problema que causaba que el tablero de clasificaciones diarias mostrara un datos confusos.
 • Cypher Rings ya no romperá visualmente los elementos colocados después de ellos en el Inn Hostess ni en el VIP Storage.
 • La bonificación de ''Iron Skin' ahora está configurada correctamente en 30% (en lugar de 20%).
 • El  boss summon staff del ganador de la Castle Siege War ahora se puede usar en Delos.
 • Cambios en las CRs:
  • El límite de ganadores de Bifrost Collection Race aumentó a 100.
  • Los CR de hora pico ahora están más enfocados en PK y no requerirán que salgas del BOWL para completarlos.
  • Se agregó una recompensa de 10 millones de EXP a todas las CR de Ronark Land .
 • Isiloon, Ultima y Bifrost Monument mejorados.
  • Estos se estaban cayendo demasiado rápido.
  • Estaremos atentos a cualquier beneficio futuro requerido para estos ahora que se ha abierto el nivel 80.
 • Se solucionó un problema por el cual, después de haber ingresado a Bifrost, el cliente lo consideraba incorrectamente como 'participating in an instanced dungeon'.
  • Como resultado de esto, no podías hacer Monster Stones sin volver a iniciar sesión.
 • Al hacer varias compras consecutivas de puntos Apex realizadas a través de Payssion sin regresar a Power-Up Store ahora acreditará correctamente sus puntos.
 • El evento Castle Siege War ahora comenzará 1 hora antes.
 • Se resolvió un problema que le impedía iniciar sesión cuando su cliente estaba configurado en turco.
 • La bonificación de MP de los artículos ahora contribuirá a los cálculos de daño mágico.
 • Las Banderas de clan ahora se muestran correctamente.
 • Updated to official 2.416.
 • El explorador dentro del juego ahora utilizará Microsoft Edge en lugar de Internet Explorer, así que para sistemas operativos más viejos, vas a tener que instalar Microsoft Edge antes de abrir el juego:

image.png.e7d131d194b189fd95ceb360bb99c3c5.png
Nota: Una vez se ha terminado la descarga e instlaación (que es bien rapido) necesitarás correr el launcher de nuevo.

Lanzamiento de la fase 2:

 • El límite de nivel aumentó a 80.
 • Todas las misiones se han reiniciado (incluido el progreso en misiones existentes / misiones pendientes de entrega).
  • Además, los nuevos personajes que alcancen el nivel 70 también verán restablecidas automáticamente sus misiones para facilitarles también la subida de nivel al 80.
 • Se ha duplicado la experiencia de Quest de Eslant y Ronark Land.
 • [NP Merchant] NPC está habilitado.
  • Este NPC te vende armaduras y armas Hepa (+1) por NPS.
  • Todos los artículos obtenidos de este NPC permanecen permanentemente intransferibles.
 • El evento Montaña Juraid ahora está habilitado.
  • ¡Consulte el Calendario para saber exactamente cuándo se ejecuta esto para su zona horaria!
 • Las armas y armaduras ahora se pueden upgradear a (+8) (normal) y (+5) reverse.
 • Se Habilitó dos misiones [Semanales] que recompensan materiales de Spell Stone Powder.
 • Recompensas de Collection Race se actualizan para incluir:
  • Fragmentos de Bifrost
  • Gemas de la montaña Juraid
  • Pergamino de habilidad de nivel 70
  • <selfname> Lágrimas de Karivdis
Link to comment
Share on other sites

 Share

 • Recently Browsing   0 members

  • No registered users viewing this page.
×
×
 • Create New...