Jump to content
Panel sayfamızda bulunan Download linklerini görebilmeniz için hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. ×

Patch notes (29/01/2021) - Under the Castle expansion


Recommended Posts

 • Administrators

Changelog

Special:

 • The rewards from Juraid Mountain, Border Defense War, and Forgotten Temple events will be doubled until February 12.

Lunar War related:

 • Lunar Wars and Invasions will start 1 hour earlier.
 • Lunar Wars and Invasions will now run for 30 minutes each instead of 1 hour each.
  • Associated reward cycles (monument blessings during invasion) will now run twice as fast (e.g. 5 minutes -> 2.5 minutes)
 • Ultima will now spawn 10 minutes after the start of the invasion, in the invaded nation's homeland.
  • The location it spawns at is the intersection at the end of the slope leading up to Lunar Valley.

Events related:

 • New UTC PvP events have been added:
  • They last for 3 hours, and during the events, the rate to get PK chests is increased and additional exclusive UTC materials may be obtained for kills in Ronark Land.
 • Under the Castle events have been added to the schedule; check the <event schedule> on the main website to know exactly when these are for your timezone!
  • For a detailed guide on how to obtain the new items, head on over <here>.
 • Farm Collection Race event rewards have been updated
  • The overall value of the rewards have gone up, and 2x "Semiprecious stone" has been added as a reward.
   • NOTE: This item is exclusive to boss drops and farm collection races.
 • PvP Collection Race event rewards have been updated
  • The overall value of the rewards have gone up, and 2x "Five Colored Skein of Thread" has been added as a reward.
   • NOTE: This item is exclusive to PvP collection races.

General:

 • The starting level for new characters is now 60.
 • Rebirthing your characters is now available, you may level up to level 5 rebirth, granting you 2 additional stats per rebirth level achieved.
 • Clan Leader overheads (name, clan leader indicator, symbols, etc.) are now no longer shown from very far away. Instead, they will show up at the same time as non-clan leader characters would.
 • Jamadar Weapons may now be purchased from the [Weapon Merchant] NPCs.
 • Red potions available through [Misc. Exchanges] Apexia have seen their cost reduced to 15m.
 • Blue potions available through [Misc. Exchanges] Apexia have seen their cost increased to 5m.
 • Isiloon, Ultima, and Felankor have seen their elemental resistances boosted.
 • PK Chest (season 4) is released, this chest has cut down on the trash obtained from previous chests, has two exclusive items (Danburite and Aragonite), while also being cheaper to open than the previous chests (1 million coins)!
  • PK Chest (season 3) may still be exchanged at [VIP Manager] Juliane for a price of 2.5 million coins.
  • NOTE: Danburite and Aragonite are exclusive to PK Chests (season 4).
 • PK Chest daily limit increased to 4 (up from 2).

Drop related:

 • Weapon Breakers now drop from Doom Soldiers in Ronark Land as an additional drop.
 • Blood Fingers now drop from Booro and Balrog in Ronark Land as an additional drop.
 • Belt of Quickness and Necklace of Quickness have been added as additional drops to Dulian, Jersey, and Query.
 • Old Belt of Quickness and Old Necklace of Quickness have been added as drops to Monster Stone bosses.
 • Using Genie in Ronark Land will now negatively affect your drop rates.
  • Manual farming is still boosted by 33%
 • Newly implemented party sized based drop boosts (for manual farming ONLY)
  • Drop rates will now scale UP with the size of your party for the following monsters in Ronark Land:
   • Titan
   • Booro
   • Balrog
   • Falcon
   • Apostle of Flame
   • Apostle of Piercing Cold
  • This means it is ALWAYS beneficial to add someone to your party if you're hunting these monsters now.
  • AFK Party members and party members using Genie are excluded for the purposes of this boost.

 

Link to post
Share on other sites
 • Türk Topluluğu Admin

Değişiklikler 

Özel:

 • Juraid Mountain, Border Defensee War ve Forgotten Temple etkinliklerinin ödülleri 12 Şubat'a kadar ikiye katlanacak.

Lunar savaşları ile ilgili:

 • Lunar savaşları ve istilalar 1 saat önce başlayacak.
 • Lunar savaşları ve istilalar artık her biri 1 saat yerine 30 dakika sürecek.
  • İlişkili ödül döngüleri (istila sırasında monument blessing'leri) artık iki kat daha hızlı çalışacak (ör. 5 dakika -> 2,5 dakika)
 • Ultima artık işgalin başlamasından 10 dakika sonra işgal edilen ırkın bölgesinde doğacak.
  • Doğduğu yer, Lunar Valley'e giden yamacın sonundaki kesişme noktasıdır.

Etkinlikler ile ilgili:

 • Yeni UTC PvP etkinlikleri eklendi:
  • Bunlar 3 saat sürer ve etkinlik sırasında PK sandığı düşme oranı artar ve, ek olarak, Ronark Land'deki öldürmeler için özel UTC malzemeleri elde edilebilir.
 • Under the Castle etkinlikleri takvime eklendi! Saat diliminize göre tam olarak ne zaman olduğunu öğrenmek için web sitemizdeki <etkinlik programını> kontrol edin!
  • Yeni eşyaların nasıl elde edileceğine dair ayrıntılı bir kılavuz için <buraya> gidin.
 • Farm Koleksiyonu Yarışı ödülleri güncellendi
  • Ödüllerin toplam değeri arttı ve ödül olarak 2 adet "Semiprecious stone" eklendi.
   • NOT: Bu eşya, boss drop'ları ve Farm Koleksiyon Yarışlarına özeldir.
 • PvP Koleksiyon Yarışı ödülleri güncellendi
  • Ödüllerin toplam değeri arttı ve ödül olarak 2 adet "Five Colored Skein of Thread" eklendi.
   • NOT: Bu eşya, PvP Koleksiyon Yarışlarına özeldir.

Genel:

 • Yeni karakterler için başlangıç seviyesi 60'a çıkarıldı.
 • Karakter rebirth artık mevcut, seviye 5'e kadar rebirth basılabilir ve elde edilen her rebirth seviyesi başına 2 ek stat alabilirsiniz.
 • Klan liderleri artık çok uzaklardan görülmeyecek. Bunun yerine, klan lideri olmayan karakterlerle aynı anda görünecekler.
 • Jamadar silahları artık [Weapon Merchant] NPC'lerinden satın alınabilir.
 • [Misc. Exchanges] Apexia'dan alınan Red Potion'ların fiyatı 15 milyona düşürüldü.
 • [Misc. Exchanges] Apexia'dan alınan Blue Potion'ların fiyatı 5 milyona çıkarıldı.
 • Isiloon, Ultima ve Felankor yaratıklarının elemental resistansları artırıldı.
 • PK Chest (sezon 4) yayınlandı, bu sandıkta önceki sandıklardan elde edilen çöp eşyalar azaltıldı. İki özel eşyaya sahip (Danburite ve Aragonite) olmasının yanı sıra, açması da önceki sandıklardan daha ucuz (1 milyon)!
  • PK Chest (sezon 3), 2,5 milyon jeton karşılığında [VIP Manager] Juliane'da hala takas edilebilir.
  • NOT: Danburite ve Aragonite, PK Sandıklarına özeldir (sezon 4).
 • PK Sandığı günlük sınırı 2'den 4'e çıkarıldı.

Drop ile alakalı:

 • Weapon Breaker'lar artık Ronark Land'deki Doom Soldier'lardan ek bir drop olarak düşüyor.
 • Blood Finger'lar artık Ronark Land'deki Booro ve Balrog'lardan ek bir drop olarak düşüyor.
 • Dulian, Jersey ve Query'ye ek drop olarak Belt of Quickness ve Necklace of Quickness eklendi.
 • Monster Stone boss'larına drop olarak Old Belt of Quickness ve Old Necklace of Quickness eklendi.
 • Ronark Land'de Genie kullanmak artık drop oranlarınızı olumsuz etkileyecek.
  • Manuel farm hala %33'lük bir artış sağlıyor.
 • Yeni parti boyutuna dayalı drop artışları uygulandı (YALNIZCA manuel farm için)
  • Ronark Land'de aşağıdaki canavarlar için drop oranları artık partinizin boyutuna göre artacak:
   • Titan
   • Booro
   • Balrog
   • Falcon
   • Apostle of Flame
   • Apostle of Piercing Cold
  • Bu, bu canavarları avlıyorsanız, partinize HER ZAMAN birisini eklemenin yararlı olduğu anlamına gelir.
  • AFK ve/veya Genie kullanan parti üyeleri, bu artıştan hariç tutulmuştur.
Link to post
Share on other sites
 • Spanish Game Master

Registro de cambios

Especial:

 • Las recompensas de los eventos Juraid Mountain, Border Defense War y Forgotten Temple se duplicarán hasta el 12 de febrero.

Relacionado con las Lunar Wars:

 • Las lunar wars y las invasiones comenzarán 1 hora antes.
 • Las lunar wars y las invasiones ahora durarán 30 minutos cada una en lugar de 1 hora cada una. ¡A CORRER!
  • Los Monument Blessing durante la invasión ahora serán dos veces más frecuentes! (por ejemplo, antes eran cada 5 minutos, ahora será cada 2,5 minutos)
 • El Boss Ultima ahora aparecerá 10 minutos después del inicio de la invasión, en la nación que está siendo invadida.
  • La ubicación será en la intersección al final de la pendiente que conduce al Lunar Valley.

Eventos relacionados:

 • Se han añadido nuevos eventos PvP de UTC (Under The Castle):
  • Duran 3 horas, y durante los eventos, la tasa de obtención de PK Chest aumenta y se podrán obtener materiales UTC exclusivos adicionales por los kills en Ronark Land.
 • Los eventos Under the Castle se han agregado al horario; ¡Consulte el Cronograma de Eventos en el sitio web principal para saber exactamente cuándo son para su zona horaria!
  • Para obtener una guía detallada sobre cómo obtener los nuevos materiales, visite  <aquí>.
 • Se han actualizado las recompensas del evento Farm Collection Race
  • El valor total de las recompensas ha aumentado y se ha añadido 2x "Semiprecious stone"  como recompensa.
   • NOTA: Este artículo es exclusivo para los drops de los bosses y las Farm Collection Race
 • Se han actualizado las recompensas del evento PvP Collection Race
  • El valor total de las recompensas ha aumentado y se ha añadido 2x "Five Colored Skein of Thread"  como recompensa.
   • NOTA: Este artículo es exclusivo de las PvP Collection Race

General:

 • El nivel inicial para nuevos personajes ahora es 60.
 • El Rebirth de tus personajes ahora está disponible, puedes subir de nivel hasta el nivel 5 de Rebirth, lo que te otorga 2 puntos adicionales por cada nivel de Rebirth.
 • Los identificadores de líder del clan (nombre, indicador de líder del clan, símbolos, etc.) ya no se muestran desde muy lejos. En cambio, aparecerán al mismo tiempo que lo harían los personajes que no son líderes del clan.
 • Las armas Jamadar ahora se pueden comprar a los  [Weapon Merchant] NPCs.
 • Red Potions disponibles a través de [Misc. Intercambios] Apexia ha  reducido su coste  a 15 m.
 • Blue Potions disponibles a través de [Misc. Intercambios] Apexia ha   aumentado su coste a 5 m.
 • Isiloon, Ultima y Felankor han aumentado sus resistencias elementales.
 • Se lanza PK Chest (temporada 4), este cofre ha reducido la basura obtenida de cofres anteriores, tiene dos elementos exclusivos (Danburite y Aragonite), ¡y es más barato de abrir que los cofres anteriores (1 millón de monedas)!
  • PK Chest (temporada 3) todavía se puede cambiar en [VIP Manager] Juliane por un precio de 2,5 millones de monedas.
  • NOTA: Danburite y Aragonite son exclusivos de PK Chests (temporada 4).
 • El límite diario de PK Chest aumentó a 4 (en lugar de 2).

Relacionado con el droprate:

 • Los Weapon Breakers ahora caen de Doom Soldiers en Ronark Land como una caída adicional.
 • Blood Fingers ahora cae de Booro y Balrog en Ronark Land como una gota adicional.
 • Se han añadido Belt of Quickness and Necklace of Quickness como drops adicionales a Dulian, Jersey y Query.
 • Se agregaron Old Belt of Quickness y Old Necklace of Quickness como botines para los jefes de Monster Stone.
 • Usar Genie en Ronark Land ahora afectará negativamente sus tasas de caída.
  • El farm manual todavía tiene un boost de 33%
 • Mejoras de droprate basadas en el tamaño de grupo recientemente implementadas (SOLO para Farm manual)
  • Las tasas de caída ahora aumentarán con el tamaño de tu grupo para los siguientes monstruos en Ronark Land:
   • Titán
   • Booro
   • Balrog
   • Halcón
   • Apóstol of FLames
   • Apóstol of Piercing Cold
 • Esto significa que SIEMPRE es beneficioso agregar a alguien a tu grupo si estás farmeando estos monstruos ahora.
 • Los miembros del grupo AFK y los miembros del grupo que usan Genie están excluidos a los efectos de este boost.
Link to post
Share on other sites
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...