Jump to content

Chrisaq

New Members
 • Content Count

  4
 • Joined

 • Last visited

About Chrisaq

 • Rank
  Newbie

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Chrisaq

  ItzMDMA/LauraWells/ESPANYONLEEEEEE Big Problem!

  ❤️ u Wickie. Sweet and kind and very helpfull like always. I think prison is a better place... I will crush him in there no worries I don't want anyone to waste their time on this piece of shit and specially not much as i did today ... But everyone has to know and even ForumTR will know. But i thank you all for this great and amazing support. ❤️
 2. Chrisaq

  ItzMDMA/LauraWells/ESPANYONLEEEEEE Big Problem!

  Turkish: Herkese merhaba ben YouGotPwndByMyAss Apexko yüzünden gerçek hayatýmýda mahvetmeye çalýþan bu oyundaki bir ikiþiden býktým, adý ItzMDMA/LauraWells/ESPANYONLEEEEEE ve gerçek adý Emre. Ip den banladýðýný herkes biliyor. Çünkü ailemin resimlerini 20000 kc'lik 2vs2 den hemen sonra foruma koydu. Aileme Facebook üzerinden mesaj atýyor: kardeþlerime , teyzeme, babama, babamýn kýz arkadaþýna. Uyuþturucu baðýmlýsý olduðumu, ApexKo'da onu dolandýrdýðýmý söylüyor, ben onu 2vs2 de 20000kc için yenmiþken. özel mesajlarýnda ve mektuplarýnda(oyun içi) ailemle uðraþýcaðýný söyleyip tehtid ediyor. Bana sürekli hile yaptýðýmý ,apexko'da kötü bir oyuncu olduðumu söyleyen mesajlar atýp 1vs1 2vs2 de hileyle kazandýðýmý söylüyor. Ve Emre bir çok kez yeni hesaplar açýp ailemin isimlerinin ve resimlerinin olduðu mesajlar atýyor. Ailemdeki kiþileri bi kaç kiþiye bir çok kiþiye daha gönderdi ve hatta onlardan birine aileme mesaj attýrmayý baþardý.Ailem ve burdai diðer herkes muhtmelen Oðuz olduðunu bilir veya ItzMad ya da HANGOVER. Beni oyunda hiç rahat býrakmýyor, görmezden geliyorum ve blokluyorum ama pðek bir iþe yaramýyor. Çünkü sürekli yeni hesap açýyor, ApexKo'ya her giriþimde tehtid ve hakaret dolu 20 mektup buluyorum bunlarýn hepsi de ESPANYONLEEEEE,yurtakalanllar ve daha bir çok karakter isimleri gibi farklý hesaplardan. dürüst olmak gerekirse apexkoda günlük hayatım bu hiç cevap vermesem bile! 1 2 3 Ýster inanýn ister inanmayýn oyunda bütün gün karþýlartýðým bu ve bütün ailem Emre tarafýndan mesaj ve arkadaþlýk daveti alýyor Sadece bu kiþinin bana ne yaptýðýnýn ve hayatýma zarar vermeye çalýþtýðýnýn bilinmesini istiyorum. Babamla veya diðer aile üyeleriiyle bile tartýþma durumuna sokabilecek kötü þeyler veya onlarý hakkýmda tuhaf düþündürtecek þeyler gibi. Bundan bir þey öðrendim, uðraþtýðýn görüþtüðün insanlar mumursamýyorlar ve hatta gülüyorlar. Bu durumdan dolayý, etrafýmdaki insanlarý tanýmaya baþlýyorum ve onlar umursamýyorlar, ve bu benim çok iyi bir arkadaþým olan yani aslýnda öyle olduðunu sandýðým bir kiþiden öðrendiðim! Ama þimdi onun için en kötüsünü dilerim! Ama bu AVAR, BlackWitch, Dominik için geçerli deðil, onlara her zaman güvenebilirim ve görüþebilirim! Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalýþtým. Onu oyunda ve facebook'ta görmezden geldim.Facebookta blokladým bile, hatta aileme Emre'yi facebook'ta bloklamalarýný söylemek zorunda kaldým. Ama hiç iþe yaramadý sürekli yeni hesaplar açtý! Ve bunu bir yýl boyunda sürdürdü. Tüm ailemle beraber Emre'yi facebook'ta da bildirmeme gerekicek, babamýn kýz arkadaþýnýn ailesi bile buna dahil, sýrf bu çocukla bir daha sorun yaþamamak için. Aylardý görmezden gelmeme raðmen bu çocuk çok canýmý sýktý. Bu yüzden artýk harekete geçicem. Sabrým tükendi! ahsen geçmiþte hiç iyi çocuk olmamýþ olabilirim, ama bu sadece apex puanlarý (Apex Points) ve eðlence içindi. Hatýrlamalýsýnýz ki hiç kimse mükemmel deðildir, ben unutmuyorum kimse unutmamalý. Ama sýrf intikam için böyle bir þey yapmazdým. Þimdi onun ailesiyle uðraþmýycam onlara kokain kullanýyor demiycem.Eðer iþler onun için yolunda giderse o zaman onun ailesine bana ne yaptýðýný söyliycem, bunu daha önce birine yaptým. O kiþi bunun nedemek oldupunu çok iyi biliyor. Bir daha da dolandýrýcýlarla, aç gözlü adaletsiz ve güvenilmez kiþilrle arkadaþlýk etmiycem! Ama bana karþý iyi olan insanlara istediðinizi söyleyebilirsiniz. Onlar için de her zaman herþeyi yaparým! Yardýmcý olamasam bile ödülendiricem, @IIIAmJohnWick için yaptýðým gibi mesela, anlamadýðým bir konuda bana yardým etmiþti. Dipnot:CrimeViolent'ýn ismini kötülemek için açmadým bu konuyu. CrimeViolent'ta bir kaç arkadaþým var: GodLessTurtlee, Phobia / Sergen, Xwun. Yani bu clan kötü insnalarla dolu diye düþünmeye baþlamayýn. Sadece bir tanesi ve o da ItzMDMA / LauraWells / ESPANYONLEEEEE olarak bilinen Emre. Okuduðunuz için teþekkürler. Bir de belki anladýðýýz için. Herkese iyi haftasonlarý dilerim! Kendinize iyi bakýn! Baþýma gelenin kimsenin baþýma gelmeseni istemem! Bye! - YouGotPwndByMyAss(Chris)
 3. English: Hello everyone it's YouGotPwndByMyAss here. I am so tired of one person in this game who is trying to ruin my real life because of ApexKO called ItzMDMA/LauraWells/ESPANYONLEEEEEE and his real name is Emre. Everyone knows that he is banned on his IP. Because he placed the pictures of my family on this forum right after the 2vs2 for 20.000KC. He is messaging my family in facebook: my brothers, my aunts, my father, the girlfriend of my father. And saying that I am addicted to drugs and that I have scammed him in ApexKO while i won him fair in 2vs2 20.000KC. He constantly threatens me in private messagings and letters that he wants to mess with my familly in facebook. And sending me messages that I am a bad player in apexko with cheats and that this is the only reason I win from him in 1vs1 and 2vs2. And Emre also sent my family messages several times in new accounts. with pictures and names of my family. he has passed on my family members to several people and he even managed to have one other person messaging my family and everyone will probably know him called Oğuz and also known as ItzMad or HANGOVER. He never leaves me alone in the game Apexko though I ignore him and chatblock. But this does not seem to help. Because he constantly creates new accounts and every time I log on ApexKO I have 20 letters with threats and insults again on different accounts such as ESPANYONLEEEEE, yurtakalanllar, And many more other Character Names! And just to be honest this is what my daily apexko life looks like even tho i never respond!: 1: 2: 3: Believe it or believe it not but this is what i get daily ingame and all my family get spam invited and messaged by Emre. I just want everyone to know what this person is doing to me and try to do something bad to my life. Such as nasty things that I can even argue with my father or other familly members or that they may think weird about me. I have learned something from this that people you deal with do not care about it and even laugh at you. Because of this situation, I really get to know everyone around me and they do not care about you, and that is what I have learned by one person which was a really good friend of mine actually i thought he was! But now i wish the most worst things to him! But this does not apply to AVAR, BlackWitch, Dominik that I have always been able to trust no matter what happened I could always contact them! I tried my best. I have ignored him both on facebook and in the game. Even blocking on facebook and even having to tell my own family to block Emre on facebook but nothing like it because he always created new accounts! And this for one year. But it looks like I'm going to have to report Emre on facebook with my whole family, including the familly of my father's girlfriend, to have no more trouble with this boy. This boy has bothered me so much, even though I have been ignoring him for months. So this action is what i'm gonna take right now! My patience is gone. I have never been a good boy myself in the past, but that was all for the Apex Points and for fun. and you must remember no one is perfect I do not no one does not. But I would never do such things only when it comes to payback. And then I'm not going to mess with his family that he uses cocaine no, then I'll tell his familly what he's doing to me and if things are going well for him and I've done this once before with someone, not really that long ago. And the person also knows a lot about it. And i will never be friends with Scammers, Greedy&Unfair people and untrusted people! but you can say what you want for the people who are good to me I will always do everything for them too! And if I could not help them I will still reward them for what I did at @IIIAmJohnWick, for example, cuz helped me with something I did not understand. PS: And I do not make this topic to give CrimeViolent a bad name. I have one pair of ingame friends in CrimeViolent like: GodLessTurtlee, Phobia / Sergen, Xwun. So you should not start thinking that this clan is full of bad people but only one person and that is Emre and known as ItzMDMA / LauraWells / ESPANYONLEEEEE Thank you for reading. And maybe for understanding. I wish everyone a very nice weekend and take care of yourself! I wish no one what happened to me! Bye! - YouGotPwndByMyAss(Chris)
×